In het kort

 • Uw therapeut doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Daarvoor is ook uw medewerking nodig.
 • Afspraken kunt u afzeggen/verplaatsen tot 48u van te voren. Daarvoor kunt u het best bellen/voicemail inspreken of een Whatsapp berichtje sturen. Of regel het zelf in de MijnZorgApp.
 • Komt u de afspraak niet na, dan moeten we helaas de kosten bij u in rekening brengen. U ontvangt een factuur die u niet bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij te houden hoeveel behandelingen u nog vergoedt krijgt van uw zorgverzekering. Zijn uw behandelingen op of bent u niet verzekerd, dan moet u de behandelingen zelf betalen.
 • Uw contactgegevens kunnen gedeeld worden met onderstaande bedrijven, om zo onze dienstverlening aan u te verbeteren. Zo kunt u bijvoorbeeld makkelijk via een app zelf uw afspraken regelen en huiswerk inzien, of via de website vragenlijsten invullen. Ook ontvangt u afspraakherinneringen.
 • Uw informatie is vertrouwelijk, en wordt zonder uw nadrukkelijke toestemming niet met derden gedeeld. Uw informatie wordt vastgelegd in uw dossier, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Algemene Voorwaarden

Oefentherapie de Hoek is een praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck. U kunt hier terecht voor o.a. (bedrijfs)oefentherapie, zwangerschapscursus, medical taping. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Oefentherapie de Hoek.

Laatst gewijzigd op: 25 juli 2023

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Oefentherapie de Hoek: opdrachtnemer, gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 224a, 3151 AW te Hoek van Holland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56018096, ook te vinden op: www.oefentherapiedehoek.nl.
1.3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.6. Offerte: een schriftelijk aanbod van Oefentherapie de Hoek.
1.7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Oefentherapie de Hoek een Overeenkomst heeft gesloten.
1.8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Oefentherapie de Hoek zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.9. Partij(en): Oefentherapie de Hoek en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
1.10. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
1.11. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoe-ring van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Oefentherapie de Hoek, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Oefentherapie de Hoek heeft aanvaard.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle Offertes van Oefentherapie de Hoek zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
1.1. Elke Offerte bevat zodanige informatie, dat het voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de Offerte zijn verbonden. De Offerte bevat in ieder geval de volgende informatie:

(a) Startdatum;
(b) Duur;
(c) Eventuele vereisten waaraan de Opdrachtgever dient te voldoen;
(d) De prijs;
(e) De wijze en termijn van betaling.

3.2. Indien een Offerte van Oefentherapie de Hoek (mede) gebaseerd is op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
3.3. Alle bij de Offerte verstrekte informatie, illustraties, gegevens, specificaties etc. gelden steeds bij benadering en zijn voor Oefentherapie de Hoek slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.
3.4. Oefentherapie de Hoek kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende Offerte, behoudt Oefentherapie de Hoek zich het recht voor de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien een Offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in de Offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Offerte aanvaard en voldoet aan de daarbij door Oefentherapie de Hoek gestelde voorwaarden. Indien de Opdrachtgever de Offerte via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oefentherapie de Hoek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.6. Mondelinge toezeggingen verbinden Oefentherapie de Hoek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.7. Een Offerte wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Oefentherapie de Hoek zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
4.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oefentherapie de Hoek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Oefentherapie de Hoek worden verstrekt.
4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Oefentherapie de Hoek het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
4.4. Oefentherapie de Hoek zal de door haar te verrichten Diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die mogen worden gesteld aan een opdrachtnemer, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever uitvoeren. Het uitvoeren van een Overeenkomst door Oefentherapie de Hoek heeft altijd het karakter van een “inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.
4.5. Oefentherapie de Hoek kan een bovengrens vaststellen voor het aantal deelnemers aan de Dienst. Aangemelde deelnemers worden op volgorde van aanmelding voor een Dienst geplaatst. Als een deelnemer niet kan worden geplaatst, wordt deze hierover per e-mail bericht. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag inclusief btw aan Opdrachtgever geretourneerd.
4.6. Oefentherapie de Hoek behoudt zich het recht voor de datum, locatie of -tijdstip waarop de Dienst gepland staat te wijzigen of de Dienst bij verhindering door (een) andere Werk-nemer te laten verzorgen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft om de Overeenkomst te annuleren. Oefentherapie de Hoek streeft er naar de wijziging per e-mail of telefonisch aan Opdrachtgever uiterlijk binnen 48 uur van zo een wijziging op de hoogte stellen indien mogelijk en behoudens overmacht.
4.7. Indien er onvoldoende aanmeldingen voor een Dienst zijn ontvangen dan wel in geval van andere onoverkomelijke omstandigheden is Oefentherapie de Hoek gerechtigd een Dienst te annuleren. In geval van zo een annulering zal Oefentherapie de Hoek het reeds betaalde bedrag aan Opdrachtgever inclusief btw retourneren.
4.8. Wanneer de Opdrachtgever een Dienst niet op de geplande datum en overeengekomen tijdstip kan bijwonen, dient de Opdrachtgever dit tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Dienst schriftelijk aan Oefentherapie de Hoek te melden. Alleen in dat geval mag de Dienst, en alleen indien mogelijk, worden ingehaald op een ander moment. De Opdrachtgever kan geen geld terugkrijgen voor niet gevolgde of van niet gebruikte Diensten.
4.9. De Opdrachtgever is pas verzekerd van haar plaats voor een Dienst nadat Oefentherapie de Hoek het volledige cursusgeld ontvangen heeft, ook wanneer de aanvangsdatum van de Dienst ligt binnen de betaalperiode van 14 dagen na factuurdatum.
4.10. De kosten van een Dienst kan door een of meerdere zorgverzekeraars (deels) worden vergoed. De hoogte en het aantal van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar en per afgesloten aanvullend pakket door Opdrachtgever. Oefentherapie de Hoek heeft geen inzicht in deze gegevens. De verantwoordelijkheid voor het informeren naar en het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt geheel bij de Opdrachtgever. Oefentherapie de Hoek is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
4.11. Oefentherapie de Hoek behoudt zich het recht voor Opdrachtgevers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van de Dienst belemmeren of bemoeilijken van verdere deelneming uit te sluiten, gelet op het belang van de overige Opdrachtgever(s). Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten.
5.2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
5.3. Een Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
5.4. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Oefentherapie de Hoek uit de opzegging voortvloeien. Indien het te betalen bedrag afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Oefentherapie de Hoek te maken uren en kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Oefentherapie de Hoek over de gehele geschatte duur zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
5.5. Oefentherapie de Hoek mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
• Opdrachtgever failliet is verklaard;
• Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
• De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
5.6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1. Opdrachtgever betaalt Oefentherapie de Hoek het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Oefentherapie de Hoek genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
6.2. Alle door Oefentherapie de Hoek genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen indien van toepassing, tenzij anders vermeld.
6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
6.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Oefentherapie de Hoek het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
6.5. Indien de Consument Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Oefentherapie de Hoek gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Oefentherapie de Hoek de Consument Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
6.6. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Oefentherapie de Hoek en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
6.7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Oefentherapie de Hoek de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. In geval de Opdrachtgever een Consument is geldt de wettelijke rente.
6.8. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Oefentherapie de Hoek genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Oefentherapie de Hoek eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,= plus het geldende btw-tarief.
6.9. Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
6.10. Oefentherapie de Hoek kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Oefentherapie de Hoek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, psychische en/of lichamelijke klachten alsook alle gegevens die volgens hem nodig of van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Oefentherapie de Hoek worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
7.2. Deelname is geheel vrijwillig en geheel voor eigen risico. Indien Opdrachtgever niet deelneemt, om welke reden dan ook, geeft de niet deelname geen recht op teruggave, ook niet gedeeltelijk, van de overeengekomen prijs.
7.3. Oefentherapie de Hoek verleent paramedische zorg en Diensten. De Medewerkers van Oefentherapie de Hoek zijn geen artsen, psychiaters, of psychologen. Er worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten geleverd. Alle uit te voeren Diensten door Oefentherapie de Hoek zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.
7.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geluid en/of video opnames te maken, zonder voorafgaande toestemming van Oefentherapie de Hoek. De toestemming moet schriftelijk door Oefentherapie de Hoek worden verstrekt aan Opdrachtgever.

Artikel 8. Meerwerk

8.1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
8.2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Oefentherapie de Hoek mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
8.3. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
8.4. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Oefentherapie de Hoek zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Oefentherapie de Hoek stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9. Levering en levertijd Producten

9.1. Door Oefentherapie de Hoek genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
9.2. Oefentherapie de Hoek blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Oefentherapie de Hoek, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.
9.3. Als plaats van levering van de Producten geldt het vestigingsadres van Oefentherapie de Hoek tenzij in de Overeenkomst is overeengekomen dat Oefentherapie de Hoek de Producten aan de Opdrachtgever levert op het door Opdrachtgever verstrekte adres in Nederland. De gereedstaande Producten worden voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen.
9.4. De bezorg- en/of verzend- en/of behandelkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld.
9.5. Aan de leveringsplicht van Oefentherapie de Hoek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het door Oefentherapie de Hoek te leveren aan de Opdrachtgever is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 10. Garantie en klachten

10.1. Oefentherapie de Hoek staat ervoor in dat geleverde Diensten en Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Oefentherapie de Hoek voor door Oefentherapie de Hoek geleverde Producten geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Oefentherapie de Hoek) verstrekken.
10.3. Door Oefentherapie de Hoek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
10.4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Oefentherapie de Hoek heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.
10.5. Hoewel Oefentherapie de Hoek haar best doet om de Dienst naar beste weten uit te voeren, kan het toch gebeuren dat de Opdrachtgever niet tevreden is. De Opdrachtgever dient in dat geval haar klacht eerst voor de leggen aan Oefentherapie de Hoek. Indien dit niet lijdt tot een voor Opdrachtgever bevredigend resultaat heeft de Opdrachtgever het recht zijn klacht in te dienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Een directe link naar het klachtenformulier treft u hier aan.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Oefentherapie de Hoek verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Oefentherapie de Hoek.
11.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Oefentherapie de Hoek en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
12.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Oefentherapie de Hoek.
13.2. Oefentherapie de Hoek zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig, deskundig en veilig mogelijk uit te voeren.
13.3. Oefentherapie de Hoek aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de Opdrachtgever onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
13.4. Oefentherapie de Hoek is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de afgenomen Dienst bij de Opdrachtgever aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
13.5. De totale aansprakelijkheid van Oefentherapie de Hoek voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Oefentherapie de Hoek, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen is beperkt tot:
I. maximaal het bedrag dat Oefentherapie de Hoek voor de Dienst(en) en/of Producten aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heef verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake
II. maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Oefentherapie de Hoek in voorkomend geval plus het eigen risico.
13.6 Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Oefentherapie de Hoek aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
13.6. Aansprakelijkheid van Oefentherapie de Hoek jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Oefentherapie de Hoek gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Oefentherapie de Hoek meldt.
13.8. De aansprakelijkheid van Oefentherapie de Hoek met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Oefentherapie de Hoek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Oefentherapie de Hoek ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Oefentherapie de Hoek in staat is adequaat te reageren.
13.9. Opdrachtgever vrijwaart Oefentherapie de Hoek voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
13.10. Oefentherapie de Hoek kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Oefentherapie de Hoek in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Oefentherapie de Hoek is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
13.11. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, ziekmelding, botbreuken en onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, epidemie, pandemie, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
13.12. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1. Oefentherapie de Hoek behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
14.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de website https://oefentherapiedehoek.nl/algemene-voorwaarden-en-privacyverklaring/, alsook per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Oefentherapie de Hoek kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
14.3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient de Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Oefentherapie de Hoek. Oefentherapie de Hoek kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Oefentherapie de Hoek de wijziging niet intrekt, kan de Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oefentherapie de Hoek gevestigd is.
15.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en Whatsapp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail of de Whatsapp voldoende vaststaat.
15.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.5. Oefentherapie de Hoek is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Oefentherapie de Hoek of de bedrijfsactiviteiten van Oefentherapie de Hoek overneemt.
15.6. Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
15.7. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

1 januari 2023

Uw privacy is voor Oefentherapie de Hoek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Oefentherapie de Hoek allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Oefentherapie de Hoek.

Uw dossier

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten moeten wij u inschrijven in onze administratie.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Factuuradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • NAW-gegevens;
 • BSN en het verificatienummer dat op uw legitimatiebewijs staat;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • Gegevens over iemands gezondheid;
 • Gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • overige gegevens die voort kunnen komen uit onze communicatie, zoals contact via WhatsApp, mail etc.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie zolang de wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is, namelijk 20 jaar.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een patiëntenomgeving op onze website waar u zichzelf kunt inschrijven bij onze praktijk, uw afspraken kunt inplannen en/of wijzigen, vragenlijsten kunt invullen en uw gegevens kunt controleren. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Dit portaal is gekoppeld aan uw dossier.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Overige gegevens die u zelf invult in het portaal.

Deze gegevens hebben wij nodig om te verifiëren dat allen u, en niet iemand anders toegang heeft tot uw dossiergegevens. Wij bewaren deze informatie zolang de wettelijke termijn dat van ons vraagt.

MijnZorgApp

Met MijnZorgApp krijgt u toegang tot een app waar u zelf uw afspraken kunt inplannen en/of wijzigen, vragenlijsten kunt invullen, uw oefenprogramma’s kunt inzien en uw gegevens controleren. Ook krijgt u via deze weg afspraakherinneringen.

Deze app is gekoppeld aan uw dossier en alleen toegankelijk wanneer u bij ons bent ingeschreven.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig om te verifiëren dat allen u, en niet iemand anders toegang heeft tot uw dossiergegevens. Wij bewaren deze informatie zolang de wettelijke termijn dat van ons vraagt.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt bij uw inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot een maand nadat u het abonnement hebt opgezegd.

De nieuwsbrief wordt zodra er voldoende nieuws verzameld is, niet vaker dan elk kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Om deze nieuwsbrief te kunnen versturen werken wij met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de nieuwsbrieven hebben wij een samenwerking met diensten die ons helpen de nieuwsbrief te organiseren en versturen.

Dezen derden mogen uw gegevens enkel gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven, en hebben geen toestemming uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Reclame

Wij willen u graag op de hoogte houden over onze praktijk en ons beroep, bijvoorbeeld over:

 • Informatie over veranderingen in de praktijk;
 • Informatie over diensten die de praktijk levert;
 • Content die kan helpen de gezondheid te bevorderen;

Dit doen wij:

 • Via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken op uw social media kanaal.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken, alleen met uw toestemming, uw gegevens geanonimiseerd aan Nivel, zodat zij deze kunnen gebruiken voor onderzoek. Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring van Nivel. https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/privacyverklaring-nivel

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Deze komen bijvoorbeeld voort uit Google Analytics.

In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Soort cookie Naam Functie Bewaar
termijn
Noodzakelijke cookie Cookieyes-consent CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on their subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information of the site visitors. 1 jaar
Analytische cookie _ga The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 1 jaar
Analytische cookie _gid Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 dag
Overige cookie _gat_gtag_UA_XXXXXXXX_X Onbekend 1 jaar

 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en tweestaps-verificatie;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van Intramed, zij zijn ISO 27001 gecertificeerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • U kunt uw dossier opvragen. De eerste keer is dat kosteloos, de keren die hierop volgen kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten en misbruik te voorkomen zullen wij uw identiteit controleren. Om deze reden zullen wij ook niet zomaar ingaan op een verzoek op afstand (mail/telefoon/etc.). Zo weten we zeker dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand reageren op uw verzoek. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@oefentherapiedehoek.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Oefentherapie de Hoek
Prins Hendrikstraat 224a
3151 AW Hoek van Holland

E-mailadres: info@oefentherapiedehoek.nl
Telefoon: 06-30673039

KvK nummer: 56018096