Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de regels en voorschriften beschreven voor het gebruik van de Website van Oefentherapie de Hoek, te vinden op https://oefentherapiedehoek.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf oefentherapiedehoek.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de voorwaarden die op deze pagina staan ​​vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer, en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de heersende wet van ons. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door oefentherapiedehoek.nl te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Oefentherapie de Hoek.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat wij bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker kunnen opvragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Oefentherapie de Hoek en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op oefentherapiedehoek.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen via https://oefentherapiedehoek.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 1. Materiaal van oefentherapiedehoek.nl opnieuw publiceren
 2. Materiaal van oefentherapiedehoek.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 3. Materiaal van oefentherapiedehoek.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
 4. Herverdeel inhoud van oefentherapiedehoek.nl

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Oefentherapie de Hoek filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Oefentherapie de Hoek, haar agenten en/of aangesloten bedrijven. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Oefentherapie de Hoek niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen. op deze website.

Oefentherapie de Hoek behoudt zich het recht voor om alle Reacties te monitoren en om Reacties te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 1. U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u Oefentherapie de Hoek een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs mogen naar onze website linken op dezelfde manier als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en

Bedrijven met een algemeen geaccepteerde reputatie, behalve non-profitorganisaties die geen donaties werven, liefdadigheidswinkels en liefdadigheidsfondsenwervers, die niet naar onze website mogen linken.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina, publicaties of andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en zijn producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen; dot.com-communitysites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen; online directory-distributeurs; internetportals; accountancy-, juridische en adviesbureaus; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve verslagen bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Oefentherapie de Hoek compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en zijn producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven wordt vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Oefentherapie de Hoek. Voeg uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site toe, een lijst met alle URL’s van waaruit u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt naar onze website linken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en opmaak van de inhoud op de site van de linkende partij.

Er zal geen gebruik van het logo of andere kunstwerken van Oefentherapie de Hoek worden toegestaan voor het maken van een link zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Op geen enkele website mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende beleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden vermeld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortkomen uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Algemene voorwaarden Oefentherapie-1.4

Scroll to Top